Politika Privatnosti - Hornval - proponuje ciekawe i niebanalne rozwiązania dla Twojego domu lub Firmy.

Politika Privatnosti

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna [Tvrtka za prodaju, usluge i proizvodnju] “BLACHODACH” Janusz i Bartosz Bochnak
Spółka Jawna, z siedzibą w Tarnowie [Javno društvo, sa sjedištem u Tarnovu], ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnów, KRS 0000083531,
NIP: 8731005878, REGON: 850331888

U skladu s čl. 13. stav 1. i stav 2. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, u daljnjem tekstu „GDPR”), dostavljamo u nastavku osnovne informacije o pravilima za obradu osobnih podataka u vezi sa posjetom web stranici www.blachodach.pl, www.hornval.eu

 

Podaci koji identificiraju Administratora osobnih podataka

Administrator vaših osobnih podataka je Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “BLACHODACH” Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnów, KRS 0000083531, NIP: 8731005878, REGON: 850331888.

Administrator se posebno brine da zaštiti interese osoba na koje se podaci odnose, a posebno garantuje da osobni podaci koje on prikuplja jesu:

 • obrađivani u skladu sa zakonom, pošteno i na način transparentan za osobu na koju se podaci odnose;
 • prikupljani u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i nisu dalje obrađivani na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • odgovarajući, relevantni i ograničeni na ono što je neophodno za svrhe u koje se obrađuju;
  ispravni i ažurirani po potrebi;
 • čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju osobe, na koju se podaci odnose, ne duže nego što je potrebno za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani;
 • obrađuju se na način koji garantuje odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja, uz pomoć odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Kontakt s Administratorom Osobnih podataka

u pisanoj formi, na adresu: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “BLACHODACH” Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, z siedzibą w Tarnowie, ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnów

elektronskim putem: [email protected]

telefonskim putem: +48 14 621 88 52

Svrha i opseg prikupljanja podataka

 • Administrator obrađuje osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte i telefonski broj kako bi odgovorio na pitanja koja postavi Korisnik web stranice pomoću obrasca za kontakt, posebno na pitanja vezana za ponudu Administratora.
 • Administrator ima pravo povjeriti osobne podatke subjektima uz pomoć kojih Administrator ostvaruje svrhe obrade osobnih podataka navedene u ovoj politici, posebno zaposlenicima, nalogoprimcima, kao i drugim subjektima s kojima Administrator surađuje, uključujući posebno pružatelja usluga hostinga web stranice. Administrator garantuje zaštitu osobnih podataka povjerenih tim subjektima pod uvjetima navedenim u ovoj politici te u odredbama važećeg zakona.

Osnova za obradu podataka

Pravna osnova za obradu osobnih podataka radi ispunjenja obveze je sklopljeni ugovor (čl. 6. stav 1. slovo b Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – „GDPR”).

Pravna osnova za obradu osobnih podataka radi poduzimanja radnji na zahtjev nositelja podataka prije sklapanja ugovora je dobrovoljni pristanak (čl. 6. stav 1. slovo a Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ “GDPR”).

Administrator također ima pravo obrađivati osobne podatke, bez obzira na dani pristanak, u situaciji kada:

 • obrada je neophodna za ispunjenje zakonske obveze administratora;
 • obrada je neophodna za zaštitu vitalnih interesa nositelja podataka ili druge fizičke osobe;
 • obrada je neophodna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili kao dio izvršavanja javnih ovlasti povjerenih administratoru;
 • obrada je neophodna za svrhe koje proizlaze iz legitimnih interesa koje ostvaruje administrator ili treća strana, osim ako su ti interesi nadjačani interesima ili temeljnim pravima i slobodama nositelja podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno kada nositelj podataka je dijete.

Nositelj podataka ima pravo povući pristanak dati za obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade izvršene na osnovu pristanka prije povlačenja istog. Pristanak se može povući pismenim putem na adresu Administratora ili elektronskim putem na e-adresu [email protected]

U slučaju povlačenja pristanka, može se pojaviti situacija u kojoj će Administrator i dalje biti ovlašten za obradu osobnih podataka na osnovu općenito važećeg zakona. U takvoj situaciji Administrator će obrađivati osobne podatke jedino u svrhe i u mjeri dopuštenoj zakonskim propisima, usprkos nedostatku pristanka nositelja podataka.

Prava Nositelja podataka

Pristup podacima

Nositelj podataka ima pravo od Administratora dobiti potvrdu jesu li obrađivani osobni podaci koji se odnose na njega, a ako jesu, ima pravo na pristup tim podacima i sljedećim informacijama:

– svrhe obrade osobnih podataka;

– kategorije obrađivanih osobnih podataka;

– informacije o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, kao i o primijenjenim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos podataka primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

– ukoliko je to moguće, planirano razdoblje pohrane osobnih podataka, a ako to nije moguće, kriterije za određivanje tog razdoblja;

– informacije o pravu da traži od Administratora ispravljanje, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka i da se usprotivi takvoj obradi;

– informacije o pravu na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;

– ako osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka – bilo koje dostupne informacije o njihovom izvoru;

– informacije o automatiziranom donošenju odluka, uključujući profiliranje

Administrator na zahtjev dostavlja nositelju podataka kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve naknadne kopije koje zatraži nositelj podataka, Administrator može naplatiti naknadu u razumnom iznosu koji proizlazi iz administrativnih troškova. Ako nositelj podataka zahtijeva kopiju elektronskim putem i ako nije drugačije naznačio, podaci će se dostaviti elektronskim putem, ukoliko to bude moguće.

ISPRAVLJANJE

Nositelj podataka ima pravo zatražiti od Administratora da odmah ispravi netočne osobne podatke koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, nositelj podataka ima pravo zatražiti dopunu nepotpunih osobnih podataka, u tome putem davanja dodatne izjave.

UKLANJANJE PODATAKA

Nositelj podataka ima pravo zatražiti od administratora da odmah izbriše njegove osobne podatke, dok je Administrator dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja, ako se dogodi jedna od sljedećih okolnosti:

– osobni podaci više nisu neophodni za svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađivani;

– nositelj podataka učinkovito povukao pristanak na kojem se temelji obrada i ne postoji druga pravna osnova za obradu;

– nositelj podataka protivi se obradi i nema nadređenih, legitimnih osnova za obradu

– nositelj podataka protivi se obradi podataka u svrhe direktnog marketinga;

– osobni podaci obrađivani su nezakonito;

– osobni podaci moraju se ukloniti kako bi se udovoljilo zakonskoj obvezi predviđenoj zakonom Unije ili zakonom države članice kojem podliježe Administrator;

– osobni podaci su prikupljeni u vezi s nuđenjem usluga informacijskog društva.

OGRANIČENJE OBRADE PODATAKA

Nositelj podataka ima pravo zatražiti od administratora da ograniči obradu podataka u sljedećim slučajevima:

– nositelj podataka preispituje ispravnost osobnih podataka – za razdoblje koje omogućuje Administratoru da provjeri ispravnost ovih podataka;

– obrada je nezakonita i nositelj podataka protivi se brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihove upotrebe;

– Administratoru već ne trebaju osobni podaci za svrhe obrade, ali potrebni su nositelju podataka za utvrđivanje, istragu ili obranu potraživanja;

– nositelj podataka usprotivio se obradi – sve dok se ne utvrdi da li legitimni razlozi Administratora nadjačavaju razloge protivljenja nositelja podataka.

Ograničenje obrade osobnih podataka treba shvatiti kao pohranu osobnih podataka kako bi se ograničila njihova daljnja obrada.

Ako je prema gore spomenutom zahtjevu obrada podataka ograničena, takvi se osobni podaci mogu obrađivati, osim pohrane, isključivo uz pristanak nositelja podataka ili za uspostavu, istragu ili obranu potraživanja, ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnog javnog interesa Unije ili države članice. Prije ukidanja ograničenja obrade, administrator obavještava nositelja podataka koji je zatražio ograničenje.

PRIJENOS PODATAKA

Nositelj podataka ima pravo primiti u strukturiranom, često korištenom, strojno čitljivom formatu osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je dostavio administratoru, i ima pravo poslati ove osobne podatke drugom administratoru bez ikakvih prepreka od strane administratora kojem su ovi osobni podaci dostavljeni, ako se obrada temelji na pristanku ili na ugovoru i ako se obrada provodi na automatizirani način.

Tijekom ostvarivanja prava na prijenos gore navedenih podataka, nositelj podataka ima pravo zahtijevati da se osobne podatke šalju direktno drugom administratoru, ako je to tehnički moguće.

Nositelj podataka ima pravo ne podlijegati odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, a izaziva pravne učinke ili na sličan način značajno utječe na osobu.

PROTIVLJENJE

Nositelj podataka ima pravo usprotiviti se u bilo kojem trenutku – zbog razloga povezanih s njegovom određenom situacijom – obradi njegovih osobnih podataka na osnovu odredbe čl. 6. stav 1. slovo e, f Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., uključujući profiliranje temeljeno na tim odredbama.

Nakon usprotivljanja, Administrator više ne smije obrađivati ove osobne podatke, osim ako dokaže postojanje zakonitih osnova za obradu, nadređenih prema interesima, pravama i slobodi nositelja podataka ili osnova za utvrđivanje, istragu ili obrana potraživanja.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe direktnog marketinga, nositelj podataka ima pravo u bilo kojem trenutku usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka za potrebe takvog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj je obrada povezana s takvim direktnim marketingom. Ako se nositelj podataka usprotivi obradi u svrhe direktnog marketinga, osobni podaci više se ne mogu obrađivati u te svrhe.

PROVEDBA PRAVA

Provedba gore navedenih prava vrši se na zahtjev dostavljen Administratoru u pisanom obliku ili elektronski na adresu e-pošte [email protected]. Svi upiti u vezi s pravima nositelja podataka mogu se upućivati na istu adresu e-pošte. Administrator čini sve da objasni nositelju podataka njegova prava na jasan i dostupan način i da mu omogući korištenje istih.

ŽALBA

Nositelj podataka ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici njegovog uobičajenog prebivališta, mjesta rada ili mjesta navodnog kršenja, ako smatra da je obrada osobnih podataka, koji se na njega odnose, kršenje ove Uredbe.

Navedenu žalbu treba podnijeti nadzornom tijelu, predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka, na sljedeću adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profiliranje

Osobni podaci neće se obrađivati na automatizirani način, uključujući profiliranje.

Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Osobni podaci neće se prenositi u treću zemlju / međunarodnu organizaciju izvan Europskog gospodarskog prostora.

Newsletter

 • Administrator pruža nositelju podataka (u daljnjem tekstu: Korisnik) uslugu Newslettera u skladu s pravilima definisanim u ovoj Politici privatnosti, te u dostupnom na njegovoj web stranici Pravilniku Newslettera.
 • Administrator garantuje da je korištenje Newslettera besplatno i dobrovoljno.
 • Korisnik se može prijaviti za pretplatu usluge davanjem adrese e-pošte i davanjem suglasnosti iz čl. 6. stav 1. slovo a GDPR.
 • Administrator, uz prethodnu suglasnost Korisnika, ima pravo putem Newslettera na dostavljenu e-mail adresu poslati komercijalne podatke u smislu Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju usluga elektronskim putem.
 • Naručeni Newsletter šalje se samo na adresu e-pošte koju je naveo Korisnik.
 • Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati pretplatu na uslugu Newsletter. Pretplata se može otkazati korištenjem veze za deaktiviranje u sadržaju svakog poslanog Newslettera ili slanjem sadržaja gore spomenutog zahtjeva na e-mail adresu [email protected].
 • Detaljna pravila pružanja usluge Newslettera definisana su Pravilnikom, dostupnim na web stranici Administratora www.blachodach.pl.

Kolačići i druge tehnologije

Obavještavamo, da na našoj web stranici koristimo kolačiće (tekstualne datoteke) i druge tehnologije za registraciju podataka o stranicama ili podstranicama koje je korisnik posjetio i njegovim aktivnostima.

Kolačići su informacije koje sprema vaš preglednik. Nemaju utjecaja na softver ili hardver. Kolačići su povezani samo s preglednikom određenog uređaja, bez davanja korisničkog imena ili prezimena (anonimni korisnik). To su podaci koje server sprema na korisnikov uređaj, a koje server može pročitati svaki put kad se poveže s korisnikovim uređajem.

Koristimo kolačiće kako bismo zajamčili najviši standard praktičnosti naše web stranice, a prikupljeni podaci koriste se samo unutar naše tvrtke za optimizaciju aktivnosti.

Na našoj web stranici koristimo sljedeće kolačiće:

a) “neophodni” kolačići, koji omogućuju korištenje usluga dostupnih na web stranici, npr. kolačići za provjeru autentičnosti koji se koriste za usluge koje zahtijevaju provjeru autentičnosti na web stranici;

b) kolačići koji se koriste za jamčenje sigurnosti, npr. korišteni za otkrivanje zlouporabe u provjeri autentičnosti na web stranici;

c) kolačići učinka, koji omogućuju prikupljanje podataka o načinu korištenja web stranica;

d) “funkcionalni” kolačići, koji omogućuju “pamćenje” postavki koje je korisnik odabrao i prilagodbu korisničkog sučelja, npr. u smislu odabranog jezika ili regije,
iz kojeg korisnik dolazi, veličina fonta, izgled web stranice i sl.;

Administrator također koristi kolačiće za prikupljanje statičkih podataka putem analitičkih alata: Google Analytics (administrator kolačića: Google Inc. SAD)

Korisnik može u bilo kojem trenutku isključiti ili vratiti opciju prikupljanja kolačića promjenom postavki u web pregledniku.

Ako ne želite primati kolačiće, možete promijeniti postavke preglednika. Istodobno naglašavamo da će onemogućavanje kolačića potrebnih za Provjeru autentičnosti, Sigurnost i Preferencije otežati korištenje web stranica, a u ekstremnim slučajevima može spriječiti njihovo korištenje.

Većina preglednika omogućuje korisnicima da kontroliraju kolačiće u postavkama preferencija. Korisnici bi trebali pročitati Politiku zaštite privatnosti ovih preglednika kako bi se upoznali s njihovim pravilima upotrebe kolačića. Ograničavanje mogućnosti podešavanja kolačića može pogoršati ukupnu kvalitetu korištenja web stranica.

Završne izjave

 • Opseg u kojem će biti moguće korištenje prava nositelja podataka može biti ograničen zakonom, posebno zbog prava i sloboda drugih osoba ili zbog javnog interesa.
 • Prava nositelja podataka, detaljno opisana u ovoj Politici privatnosti, proizlaze iz općenito važećeg zakona, dok odredbe ove Politike privatnosti ne ograničavaju ta prava ni na koji način.
 • Administrator će, kako bi osigurao visoku razinu zaštite osobnih podataka, poduzimati redovite korake za pregled ove politike privatnosti i izmjene na njoj, u slučaju promjene opsega osobnih podataka koji se obrađuju, tehnologije obrade istih, te u slučaju promjena u važećem zakonu ili smjernicama za njihovu primjenu.