POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BLACHODACH“ Janusz i Bartosz Bochnak
Spółka Jawna, so sídlom v Tarnove, ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnov, č. KRS 0000083531,
DIČ: 8731005878, IČO: 850331888

V súlade s čl. 13 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj „GDPR“), predstavujeme základné informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov v súvislosti s návštevou webovej stránky www.blachodach.pl, www.hornval.eu

Údaje identifikujúce Správcu osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BLACHODACH“ Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, so sídlom v Tarnove, ul. Św. Trójcy 3,
33-100 Tarnov, č. KRS 0000083531, DIČ: 8731005878, IČO: 850331888.

Správca venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a predovšetkým zabezpečuje, aby ním zhromaždené osobné údaje boli:

 • spracovávané v súlade so zákonom, spravodlivo a transparentne voči dotknutej osobe;
 • zhromaždené na konkrétne, jasné a legitímne účely a ďalej nespracovávané spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito účelmi;
 • primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné pre účely, na ktoré sa spracúvajú;
 • správne a podľa potreby aktualizované;
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby iba po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú;
 • spracovávané spôsobom zabezpečujúcim primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, prostredníctvom primeraných technických a organizačných prostriedkov.

Kontakt so Správcom osobných údajov

písomne na adrese: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna „BLACHODACH“ Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, so sídlom v Tarnove, ul. Św. Trójcy 3, 33-100 Tarnov

elektronicky: [email protected]

telefonicky: +48 14 621 88 52

Účel a rozsah zberu údajov

Správca spracúva osobné údaje vo forme mena a priezviska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla za účelom získania odpovedí na otázky položené Používateľom webových stránok pomocou kontaktného formulára, najmä na otázky týkajúce sa ponuky Správcu.

Správca má právo zveriť osobné údaje subjektom, prostredníctvom ktorých Správca realizuje účely spracúvania osobných údajov uvedené v tejto politike, najmä zamestnancom, dodávateľom, ako aj ďalším subjektom, s ktorými Správca spolupracuje, najmä poskytovateľovi hostingu webových stránok. Správca zabezpečuje ochranu osobných údajov zverených týmto subjektom za podmienok stanovených v tejto politike a v ustanoveniach platných právnych predpisov.

Základ pre spracovanie údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom splnenia povinnosti je uzatvorená zmluva (čl. 6 ods. 1 písm. b Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – „GDPR“.

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov, aby bolo možné pred uzavretím zmluvy konať na žiadosť dotknutej osoby, je dobrovoľný súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – „GDPR“.

Správca má tiež právo spracúvať osobné údaje bez ohľadu na udelený súhlas v situácii, keď:

 • je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • je spracovanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 • je spracovanie nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo v rámci výkonu verejnej moci zverenej správcovi;
 • je spracovanie nevyhnutné pre účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov realizovaných správcom alebo treťou stranou, okrem situácie, keď majú voči týmto záujmom nadradený charakter záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, a to zvlášť vtedy, keď je dotknutou osobou dieťa.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas je možné odvolať písomne na adrese Správcu alebo v elektronickej podobe na e-mailovej adrese [email protected]

V prípade odvolania súhlasu môže byť Správca naďalej oprávnený spracúvať osobné údaje na základe ustanovení všeobecne platných právnych predpisov. V takej situácii bude Správca spracovávať osobné údaje výlučne na účely a v rozsahu povolenom zákonom, a to aj napriek nesúhlasu dotknutej osoby.

Práva Dotknutých osôb

Prístup k údajom

Dotknutá osoba je oprávnená získať od Správcu potvrdenie, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak je to tak, má právo na prístup k týmto údajom a k nasledujúcim informáciám:

– účely spracúvania osobných údajov;

– kategórie spracúvaných osobných údajov;

– informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje zverejnené, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách, ako aj o uplatnených zárukách týkajúcich sa prenosu údajov príjemcom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;

– ak je to možné, plánované obdobie uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá na určenie takéhoto obdobia;

– informácie o práve požadovať od správcu opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby a vzniesť námietku voči takémuto spracúvaniu;

– informácie o práve podať sťažnosť na dozornom orgáne;

– ak osobné údaje neboli zhromaždené od dotknutej osoby – akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;

– informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania

Správca poskytne dotknutej osobe na základe jej požiadavky kópiu spracúvaných osobných údajov. Za akékoľvek ďalšie kópie, ktoré bude žiadať dotknutá osoba, si môže Správca účtovať poplatok v primeranej výške vyplývajúcej z administratívnych nákladov. Ak dotknutá osoba požiada o kópiu elektronickými prostriedkami, a pokiaľ nie je uvedené inak, informácie sa poskytnú, pokiaľ je to možné, elektronicky.

OPRAVA

Dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, vrátane poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

ODSTRÁNENIE ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo požiadať správcu o okamžité vymazanie svojich osobných údajov a Správca je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu, ak dôjde k jednej z nasledujúcich okolností:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;

– dotknutá osoba účinne odvolala súhlas, na ktorom je založené spracovanie, a pre spracovanie neexistuje žiadny iný právny základ;

– dotknutá osoba namieta proti spracovaniu a neexistujú žiadne nadradené a legitímne dôvody na spracovanie

– dotknutá osoba namieta proti spracovaniu údajov na účely priameho marketingu;

– osobné údaje boli spracúvané nezákonne;

– osobné údaje musia byť odstránené, aby sa splnila zákonná povinnosť ustanovená v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému Správca podlieha;

– osobné údaje sa zhromažďovali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo požiadať správcu o obmedzenie spracúvania údajov v nasledujúcich prípadoch:

– dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov – na obdobie, ktoré umožňuje Správcovi skontrolovať správnosť týchto údajov;

– spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;

– správca už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na stanovenie, uplatnenie alebo obranu nárokov;

– dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu – pokiaľ sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane Správcu prevažujú nad námietkami dotknutej osoby.

Obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie uchovávanie osobných údajov s cieľom obmedziť ich ďalšie spracúvanie.

Ak bolo na základe vyššie uvedenej žiadosti obmedzené spracúvanie údajov, môžu byť tieto osobné údaje spracúvané, s výnimkou uchovávania, iba so súhlasom dotknutej osoby alebo na účely stanovenia, uplatnenia alebo obrany právnych nárokov, príp. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo s prihliadnutím na dôležité verejné záujmy Únie alebo členského štátu. Pred zrušením obmedzenia spracúvania o tejto skutočnosti informuje správca dotknutú osobu, ktorá o obmedzenie požiadala.

PRENOS ÚDAJOV

Dotknutá osoba má právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla správcovi, a má právo zasielať tieto osobné údaje inému správcovi bez akýchkoľvek prekážok zo strany správcu, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo na zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatnení práva na prenos vyššie uvedených údajov má dotknutá osoba právo požadovať, aby boli osobné údaje zaslané Správcom priamo inému správcovi, ak je to technicky možné.
P Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

NÁMIETKA

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. e, f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Po vznesení námietky už Správca nemá povolené tieto osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu dôležitých a legitímnych dôvodov na spracúvanie, nadradených voči záujmom, právam a slobode dotknutej osoby, alebo dôvodov pre ustálenie, uplatnenie alebo obranu nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na tieto účely nemôžu spracúvať.

UPLATŇOVANIE PRÁV

Vyššie uvedené práva sa uplatňujú na základe žiadosti podanej Správcovi písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu [email protected]. Akékoľvek otázky týkajúce sa práv dotknutej osoby je možné zasielať na tú istú e-mailovú adresu. Správca vynakladá maximálne úsilie, aby jasným a prístupným spôsobom vysvetlil práv dotknutej osoby a umožnil jej ich využiť.

SŤAŽNOSŤ

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s uvedeným nariadením.

Vyššie uvedenú sťažnosť je potrebné podať dozornému orgánu, predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, na adrese: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

Profilovanie

Osobné údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom vrátane profilovania.

Prenos údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Newsletter

 • Správca poskytuje Dotknutej osobe (ďalej: Používateľ) službu Newsletter v súlade so zásadami stanovenými v tejto Politike ochrany osobných údajov a tiež s Obchodnými podmienkami Newslettera, ktoré sa nachádzajú na jeho webovej stránke.
 • Správca vyhlasuje, že používanie Newsletteru je bezplatné a dobrovoľné.
 • Používateľ si môže predplatiť službu poskytnutím e-mailovej adresy a udelením súhlasu uvedeného v čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
 • Správca má po predchádzajúcom súhlase Používateľa právo zasielať prostredníctvom Newslettera na uvedenú e-mailovú adresu obchodné informácie v zmysle zákona o poskytovaní elektronických služiebzo dňa 18. júla 2002.
 • Objednaný Newsletter sa zasiela iba na e-mailovú adresu uvedenú Používateľom.
 • Používateľ má právo kedykoľvek sa odhlásiť zo služby Newsletter. Predplatné je možné zrušiť pomocou deaktivačného odkazu nachádzajúceho sa v obsahu každého zasielaného Newslettera alebo zaslaním obsahu vyššie uvedenej požiadavky na e-mailovú adresu [email protected].
 • Podrobné pravidlá poskytovania služby Newsletter určujú Obchodné podmienkydostupné na webovej stránke Správcu www.blachodach.pl.

Súbory cookies a ďalšie technológie

Upozorňujeme, že na našom webe používame súbory cookies (textové súbory) a ďalšie technológie na zaznamenávanie informácií o stránkach alebo podstránkach navštívených používateľom a o jeho aktivite.

Cookies sú informácie, ktoré ukladá váš prehliadač. Nemajú žiadny vplyv na softvér alebo hardvér. Súbory cookies sú spojené iba s prehliadačom konkrétneho zariadenia, bez uvádzania mena alebo priezviska používateľa (anonymný používateľ). Sú to informácie uložené serverom v zariadení používateľa, ktoré server dokáže prečítať pri každom pripojení k zariadeniu používateľa.

Súbory cookie používame na zabezpečenie najvyššieho štandardu pohodlia na našej webovej stránke a zhromaždené údaje sa používajú iba v rámci našej spoločnosti na optimalizáciu aktivít.

Na našom webe používame nasledujúce súbory cookies:

a) „nevyhnutné“ cookies, ktoré umožňujú používanie služieb dostupných na webových stránkach, napr. autentifikačné cookies používané pre služby, ktoré vyžadujú autentifikáciu na webových stránkach;

b) súbory cookies, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. využívané na odhaľovanie podvodov v oblasti autentifikácie na našej stránke;

c) „výkonnostné“ cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o používaní webových stránok;

d) „funkčné“ cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie si“ nastavení zvolených používateľom a prispôsobenie používateľského rozhrania, napríklad z hľadiska zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého používateľa pochádza, veľkosti písma, vzhľadu webových stránok atď.;

Správca používa súbory cookie aj na zhromažďovanie statických údajov pomocou analytických nástrojov: Google Analytics (správca súborov cookies: Google Inc. USA)

Používateľ môže kedykoľvek zakázať alebo obnoviť možnosť zhromažďovania súborov cookies zmenou nastavení vo webovom prehliadači.

Ak nechcete dostávať súbory cookies, môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača. Zároveň upozorňujeme, že zakázanie súborov cookies potrebných na Autentifikáciu, Zabezpečenie a Preferencie skomplikuje používanie webových stránok a v extrémnych prípadoch môže zabrániť ich použitiu.

Väčšina prehľadávačov umožňuje používateľom kontrolovať súbory cookies podľa ich preferencií. Používatelia by si mali prečítať politiku ochrany osobných údajov týchto prehľadávačov a dozvedieť sa viac o zásadách používania súborov cookies. Obmedzenie možnosti nastavenia súborov cookies môže zhoršiť celkovú kvalitu používania webových stránok.

Záverečné ustanovenia

Rozsah, v akom bude možné uplatniť práva dotknutej osoby, môže byť zákonom obmedzený, najmä z dôvodu práv a slobôd iných osôb alebo z dôvodu verejného záujmu.

Práva dotknutej osoby, ktoré sú podrobne opísané v tejto Politike ochrany osobných údajov, vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov a ustanovenia tejto Politiky ochrany osobných údajov tieto práva nijako neobmedzujú.

Správca v záujme zabezpečenia vysokej úrovne ochrany osobných údajov podnikne pravidelné kroky na preskúmanie tejto politiky ochrany osobných údajov a vykonávanie jej zmien v prípade zmeny rozsahu spracúvaných osobných údajov, technológie spracúvania týchto osobných údajov, ako aj v prípade zmien platných právnych predpisov alebo pokynov na ich uplatňovanie.