Renovácia strechy a zľava na tepelnú izoláciu - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Renovácia strechy a zľava na tepelnú izoláciu

Renovácia strechy a zľava na tepelnú izoláciu

Teplomodernizačné opatrenia umožňujú zvýšiť štandard budovy, čo má významný vplyv na pohodlie obyvateľov.  Tí, ktorí sa rozhodnú pre tepelnú modernizáciu, môžu využiť osobitnú zľavu. Zistite, aké podmienky musíte splniť, aby ste si mohli odpočítať výdavky na modernizáciu tepelnej techniky od dane z príjmu.

Zľava na tepelnú izoláciu – kto ju môže využiť?

Príspevok na zateplenie bol zavedený v roku 2019 a vzťahuje sa na daňovníkov, ktorí vlastnia alebo spoluvlastnia rodinné domy.  Okrem toho sa tieto budovy musia využívať na obytné účely. Príspevok je k dispozícii určeným osobám, ak im vznikli výdavky spojené s modernizáciou tepelných zariadení.  Ide najmä o výdavky spojené s nákupom stavebného materiálu, ako aj zariadení a služieb súvisiacich s činnosťami modernizácie tepelných zariadení.

 

Dôležité je, že na získanie príspevku musí byť celý projekt dokončený do troch rokov, počítaných od konca daňového roka, v ktorom boli vynaložené prvé výdavky na termomodernizáciu. Okrem toho príspevok si nemožno uplatniť, ak je budova vo výstavbe.

Čo možno odpočítať v rámci príspevku na tepelnú izoláciu?

Odpočet sa vzťahuje na projekty modernizácie tepelných zariadení, ktoré zahŕňajú:

 

  • Úplnú alebo čiastočnú zmenu zdrojov energie na obnoviteľné zdroje.
  • Zlepšenie, ktoré vedie k zníženiu potreby energie na ohrev vody v domácnosti alebo vykurovanie obytných budov.
  • Zlepšenie, ktoré sa prejavuje v znížení strát primárnej energie v sieťach diaľkového vykurovania, ako aj v miestnych zdrojoch tepla, ktoré ich napájajú.
  • Technické pripojenie na centrálny zdroj tepla, ktoré znižuje náklady na získavanie tepla pre budovy.
  • Nákup stavebných materiálov, zariadení a služieb súvisiacich s tepelnou modernizáciou. Úplný zoznam tovarov, ktoré sú odpočítateľné, nájdete vo Vyhláške ministra investícií a rozvoja z 21. decembra 2018 o vymedzení zoznamu druhov stavebných materiálov, zariadení a služieb súvisiacich s realizáciou projektov modernizácie tepelných zariadení (Zb.z z roku 2018, položka 2489).

 

Nezabudnite, že zaúčtovať možno len skutočne vynaložené výdavky.  Okrem toho musí byť odpočítateľný tovar nakúpený od aktívnych platiteľov DPH. Základom pre odpočet je totiž faktúra DPH.

Akú sumu je možné odpočítať?

Bez ohľadu na počet realizovaných projektov tepelnej modernizácie môže byť výška odpočtu maximálne 53 000 PLN.  Počet vlastnených nehnuteľností je v tomto prípade tiež irelevantný.  Dvojnásobný horný limit (106 000 GBP) sa vzťahuje len na manželov, ktorých nehnuteľnosti sú predmetom spoločného vlastníctva.

 

Výška vynaložených výdavkov musí byť doložená faktúrami DPH.  Ak výdavky podliehali dani z pridanej hodnoty, v rámci odpočtu sa zohľadňuje celá suma vrátane dane. Príspevok na tepelnú izoláciu nie je k dispozícii pre výdavky, ktoré boli:

 

  • financované zo Štátneho fondu na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva a z provinčných fondov na ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva.
  • vrátené daňovníkovi v akejkoľvek forme.
  • Zahrnuté do odpočítateľných výdavkov, odpočítané od príjmov podľa zákona o paušálnych výdavkoch alebo zohľadnené daňovníkom v súvislosti s uplatnením daňových úľav v zmysle daňového poriadku.

 

Je potrebné pripomenúť, že daňovník, ktorý využil príspevok na modernizáciu termoizolácie, je povinný zúčtovať príslušnú sumu, ktorú predtým odpočítal od príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola vrátená daň.