Druhy konštrukcie - krovu - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Druhy konštrukcie – krovu

Dôležitú úlohu v každom dome zohráva strecha, pretože je na jeho vrchole a chráni ho pred poveternostnými vplyvmi. Predstavujeme typy konštrukcie – krovu, ich vlastnosti a použitie.

Čo je to strešný krov?

Krov je rám, kostra strechy, obyčajne drevená. Jeho úlohou je znášať záťaž zo strešnej krytiny spôsobenú jej vlastnou váhou, snehom alebo vetrom, a jednotlivé prvky krovu sú spojené prostredníctvom tesárskych spojov. Kľúčovými prvkami každého krovu sú strešné väzníky. V streche sa nachádza niekoľko väzníkov, na ktorých spočíva strešná krytina.

Krokvové krovy

Krokvový krov je najjednoduchší typ krovu, ale je tiež najmenej stabilný. Poznáme dva základné typy krokvových krovov:

 • jednoduchý krokvový krov – dvojica krokiev spolu s dreveným stropným nosníkom tvoria väzník z troch prvkov, opretý na vonkajších stenách budovy, a nosníky tvoriace drevený strop sú priamo podopreté na stene alebo pomúrnici,
 • krov s krokvami opretými na stenách – krokvy sú spojené v hrebeni a podpreté na pomúrniciach, ktoré sú pripevnené k okraju, väzník pozostáva iba z dvoch prvkov a strop preberá funkciu tretej strany trojuholníka.

Hambálkový krov

Hambálkový krov patrí medzi najčastejšie používané konštrukcie striech. Je relatívne jednoducho zhotoviteľný a cenovo výhodný. Má štruktúru podobnú krokvovému krovu, ale s pridaným horizontálnym prvkom – hambálkom – konštrukčným prvkom, ktorý spája a vystužuje obe krokvy, zvyčajne umiestneným v polovici dĺžky krokvy alebo o niečo vyššie. Existujú dva typy hambálkových krovov:

 • klasický hambálkový krov – používa sa, keď dĺžka hambálka nepresiahne 3,5 m, a to v úžitkových podkroviach, v prípade striech s malým uhlom sklonu, kolenné steny sú murované, zabezpečujú primeranú výšku interiéru,
 • väznicový krov – má jednu alebo dve stĺpikové steny, ktoré sú tvorené sériou stĺpikov, umiestnených na väznom tráme a spojených v hornej časti strednou väznicou, tento krov sa používa na strechy s väčšími rozpätiami.

Stojatá stolica

Stojatá stolica je najuniverzálnejším typom krovu. Používa sa na konštrukciu:

 • plochých a strmých striech – s uhlom sklonu 6° až 70°,
 • jednostranných a sedlových striech,
 • striech s úžitkovým podkrovím aj bez neho,
 • striech s rozpätím do 16 m.

Rozlišujeme nasledovné druhy krovu stojatá stolica:

 • typická stojatá stolica – vyrobená z dvoch druhov väzníkov: hlavných a stredných, používa sa na strechy s rozpätím od 9 m do 10 m,
 • stojatá stolica s drevenou kolennou stenou – najčastejšie sa používa v budovách s úžitkovým podkrovím,
 • plochá stojatá stolica – obvykle má jednu hrebeňovú väznicu, ktorá je opretá na stĺpikovej stene, používa sa na strechy s rozpätím do 8 – 9 m a uhlom sklonu 6° až 18°,
 • sklonitá strecha – zvyčajne sa vyskytuje ako jednostranná strecha, používa sa na prístavby, na dlhé a úzke budovy, jej rozpätie nemá presahovať 6 m.

Strešné priehradové väzníky

Priehradové väzníky sa používajú v prípade drevených rámových domov. Stále častejšie sa používajú aj v prípade rodinných drevených a murovaných domoch. Je to riešenie pre sedlové strechy s miernym uhlom sklonu od 14° do 23°, bez úžitkového podkrovia.