Privātuma politika - Hornval - proponuje ciekawe i niebanalne rozwiązania dla Twojego domu lub Firmy.

Privātuma politika

Dati, kas identificē personas datu administratoru

Jūsu personas datu administrators ir Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “BLACHODACH” Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, kas atrodas Tarnovā, ul. Sv. Trójcy 3, 33-100 Tarnów, KRS 0000083531, NIP: 8731005878, REGON: 850331888.
Pārzinis īpaši rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka viņa savāktie personas dati ir:

  • apstrādāti likumīgi, godīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
  • savākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem un netiek tālāk apstrādāti veidā, kas neatbilst šiem nolūkiem;
  • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti ar to, kas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti;
  • izlabot un pēc vajadzības atjaunināt;
  • glabā tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektu ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem;
  • apstrādā tādā veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.

Sazinieties ar personas datu administratoru

rakstiski pēc adreses: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna “BLACHODACH” Janusz i Bartosz Bochnak Spółka Jawna, kas atrodas Tarnovā, ul. Sv. Trójcy 3, 33-100 Tarnów
elektroniski: [email protected]
tālrunis: +48 14 621 88 52

Datu vākšanas mērķis un apjoms

Administrators apstrādā personas datus vārda un uzvārda, e-pasta adreses un tālruņa numura veidā, lai atbildētu uz Vietnes lietotāja uzdotajiem jautājumiem, izmantojot saziņas formu, jo īpaši uz jautājumiem par Administratora piedāvājumu.
Administratoram ir tiesības uzticēt personas datus struktūrām, ar kuru starpniecību Administrators īsteno šajā politikā noteiktos personas datu apstrādes mērķus, jo īpaši darbiniekiem, darbuzņēmējiem un citām struktūrām, ar kurām Administrators sadarbojas, tostarp jo īpaši tīmekļa vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējam. Administrators nodrošina šīm personām uzticēto personas datu aizsardzību saskaņā ar šajā politikā un piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

Datu apstrādes pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, lai izpildītu saistības, ir noslēgtais līgums (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46/EK – “VDAR” atcelšana).

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, ir brīvprātīga piekrišana (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). ) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK – “VDAR”). Tāpat administratoram ir tiesības apstrādāt personas datus neatkarīgi no dotās piekrišanas situācijā, kad:

  • apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu pārziņa juridisko pienākumu;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas būtiskas intereses;
  • apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim piešķirtās oficiālās pilnvaras;
  • apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas likumīgo interešu īstenošanai, izņemot gadījumus, kad šīs intereses ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un brīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt personas datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas tika veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt rakstveidā uz Administratora adresi vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi [email protected]

Piekrišanas atsaukšanas gadījumā Administrators joprojām var būt tiesīgs apstrādāt personas datus, pamatojoties uz vispārpiemērojamo tiesību aktu noteikumiem. Šādā situācijā Administrators