Kde začať s renováciou strechy? - Hornval - ponúka zaujímavé a originálne riešenia pre Váš domov alebo firmu.

Kde začať s renováciou strechy?

Predtým, ako začneme opravovať strechu alebo najmeme tím, ktorý ju odborne vykoná, by sme mali zabezpečiť všetky právne formality, ktoré sa jej týkajú. V tomto bode sa v skutočnosti začína každá oprava strechy. Napriek tomu stojí za to v tejto fáze kontaktovať spoločnosť zaoberajúcu sa renováciou striech. Jej špecialista navrhne nielen rozvrh potrebných prác, ale aj napovie, ktoré formálne náležitosti je potrebné vykonať.

Renovácia strechy, čiže čo presne?

Renováciu strechy je možné vykonať rôznymi spôsobmi. Mohlo sa napríklad poškodiť strešné opláštenie, ktoré začalo pretekať. V niektorých prípadoch sa mohla poškodiť aj konštrukcia krovu. Renovácia strechy môže tiež spočívať vo výmene strešnej krytiny, napríklad za krytinu inej farby alebo z iného materiálu. Mnoho ľudí sa tiež rozhodne zmeniť využitie priestoru pod strechou na úžitkové podkrovie.

Pred konečným rozhodnutím o renovácii a začatím rekonštrukčných prác by ste sa mali poradiť s odborníkom – znalcom.  Nielenže posúdi, ako by mala prebiehať renovácia, či stačí vymeniť strešnú krytinu alebo či nie je poškodený krov, teda jeho konštrukcia, ale poradí aj s najlepším riešením pre daný prípad. Overí tiež, či sú plánované zmeny uskutočniteľné, a v prípade potreby navrhne alternatívne riešenie.

Renovácia strechy – úradné ohlásenie

Pokiaľ už vieme, aké práce budú potrebné pri renovácii alebo rekonštrukcii strechy, treba to nahlásiť na obecnom alebo mestskom úrade, konkrétne na miestnom stavebnom úrade. Nezabudnite, že investor je povinný predložiť oznámenie najmenej 30 dní pred začatím prác. V dokumentácii predloženej príslušnému úradu by mal byť uvedený druh a rozsah prác, ako aj dátum a spôsob ich vykonania. K dokumentácii by mali byť priložené aj vyhlásenia o práve užívať nehnuteľnosť na stavebné účely.

Ak sme do 30 dní nedostali námietku vo forme správneho rozhodnutia, môže sa začať s prácami. Takéto ohlásenie platí dva roky a renovácia musí byť dokončená do 24 mesiacov od stanoveného dátumu jej začatia. Toto ohlásenie oprávňuje nielen na výmenu strešnej krytiny, ale aj na ďalšie opravy a modernizačné práce, napríklad zateplenie strechy, opravu krovu, výmenu odkvapového systému.

Rekonštrukcia strechy – stavebné povolenie

Môže sa však stať, že renovácia strechy si bude vyžadovať oveľa závažnejšie práce a bude potrebné strechu rekonštruovať. Vtedy bude potrebné vybaviť stavebné povolenie. To platí aj pre všetky druhy rekonštrukcie strechy, výmeny krovu, zvýšenia budovy, zmeny funkcie podkrovia alebo vloženia strešných okien. K žiadosti o stavebné povolenie je potrebné priložiť stavebný plán, ktorý bude v súlade s miestnym plánom územného rozvoja alebo rozhodnutím o podmienkach rozvoja (v prípade absencie tohto plánu). Návrh by mal byť priložený k žiadosti v štyroch kópiách. Bude tiež potrebné vyhlásenie o práve užívať konkrétnu nehnuteľnosť na stavebné účely.

Špeciálnym prípadom sú architektonické pamiatky. V ich prípade si aj tá najmenšia renovácia strechy vyžaduje stavebné povolenie. Potrebujete tiež povolenie od príslušného pamiatkového úradu. Vykonávatelia takýchto renovácií historických budov musia mať kvalifikáciu a prax súvisiacu s ochranou pamiatok.